در این ستمکده گویی دگر نمی‌باشد
سر بریدهٔ ما می‌کند به میدان رقص