گل بوسه

  |   منبع

ای بوسهٔ سرخ تو گل خانهٔ من

ای ریشهٔ موهای تو در شانهٔ من

آغوش مرا رها نکن باغ بهشت

این گونه بمان همیشه دردانهٔ من

۲۵ بهمن ۱۳۹۳

Comments powered by Disqus