منع شدیم

  |   منبع

ما هم که شبیه دیگران منع شدیم...!

از فکرِ جهان بی‌کران منع شدیم

ما حضرت سقراط زمانیم ولی

از لذت جام شوکران منع شدیم

۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

Comments powered by Disqus