عروسک

  |   منبع
    برچسب‌ها : 

هزار رنگ شدی تو شبیه کی هستی؟

همان عروسک دوران کودکی هستی؟

.

خودت وسیلهٔ بازی خود شدی امروز

عروس بازی مردان کوچکی هستی-

که از تو حالت زشت و عجیب می‌خواهند

برای برکهٔ آن‌ها تو اردکی هستی

.

و چهره‌ات پر نقش و نگار ناموزون

در این زمانهٔ غم‌بار دلقکی هستی

.

مقیم شهر پری‌های زشت‌رویی تو

گمان نکن که در این جا خودت تکی هستی-

در این زمانه هیالو زیاد... حوری کم...

در این میان تو فقط فرد اندکی هستی

***

تمام زندگی ما شبیه یک بازی

قبول کن که تو انسان عروسکی هستی

***

بگو تو ای زن زیبا که رفتی از پیشم

در این زمانهٔ زشتی عروس کی هستی؟

۲ شهریور ۱۳۹۴

Comments powered by Disqus