قاتل

  |   منبع

من از خطر برق نگاهت غافل

زیبا و فریبنده! چه کردی با دل؟

کُشتی و گذشتی و خیانت کردی

برگرد به صحنهٔ جنایت قاتل

مرداد ۱۳۹۴

Comments powered by Disqus