حضرت تنها

  |   منبع
    برچسب‌ها : 

بمیر حضرت تنهای گوشه‌گیر اتاق

شکست خورده‌ای از خود، شدی اسیر اتاق

کدام گوشهٔ خانه جوانی‌ات دفن است

بگرد تا که بیابی! بگرد پیر اتاق

له و لورده و خسته در این سیاهی محض

میان سیل بلاهای ناگزیر اتاق-

-نشسته‌ای به تماشای چوب‌خط‌هایت

به طرح غصه و اندوه بی‌نظیر اتاق

درون مشت تو مرگ است -چند قرص برنج-

بجنب حضرت تنهای گوشه‌گیر اتاق

اتاق کشور درد است و مردمش خود من

چه قدر فاجعه تلخ است: مرگ‌ومیر اتاق

۲۳ آبان ۱۳۹۵

Comments powered by Disqus