رویای رسیدن به تو

  |   منبع

در خانهٔ خود ستاره انباشت ولی...

رویای رسیدن به تو را داشت ولی...

رفت از گل بوسهٔ تو بذری برداشت

در باغ بزرگ حسرتش کاشت ولی

آذر ۹۴

Comments powered by Disqus