شترمرغ

  |   منبع

هنگام دعا، راز و نیازی است بزرگ

سبحانه و لاحول و نمازی است بزرگ

لا حول و لا قوته الا پس کو؟

گفتند شترمرغ درازی است بزرگ

-

هر قدر دعا کردم و زاری کو؟ چی؟

شاید که خدا رفته به جایی، کوچی

گفتند که امروز شترمرغ خداست!

لاحول و لا قوته الا پوچی...

۳۱ خرداد ۱۳۹۴

Comments powered by Disqus