تک‌بیت

  |   منبع

سنگِ فلاخنیم که آواره‌ایم ما

ای زندگی بچرخ و به احوال ما بخند

۲۹ اسفند ۱۳۹۵


تحت تاثیر یکی از ابیات بیدل

Comments powered by Disqus